آلبوم در گذار

آلبوم «درگذار» حاوی هشت قطعه برای همنوازی سازهای سنتور، تارباس، تار، تنبک و ویولون‌سل استدر دستگاه همایون و اصفهان و شور

قطعات آلبوم عبارتند از «خورشید دمید»، «آواز بهار دلدادگی»، «طربناک آن روزها»، «وعده دیدار»، «غروب عشق» و «در گذار» است.

نوازندگان :

قطعات آلبوم عبارتند از «خورشید دمید»، «آواز بهار دلدادگی»، «طربناک آن روزها»، «وعده دیدار»، «غروب عشق» و «در گذار»

مطالب مرتبط
تنیده در جانتنیده در جان 14 نوامبر 19
آلبوم نواجشآلبوم نواجش 04 اکتبر 20

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.