آلبوم در گذار

آلبوم «درگذار» حاوی هشت قطعه برای همنوازی سازهای سنتور، تارباس، تار، تنبک و ویولون‌سل استدر دستگاه همایون و اصفهان و شور

قطعات آلبوم عبارتند از «خورشید دمید»، «آواز بهار دلدادگی»، «طربناک آن روزها»، «وعده دیدار»، «غروب عشق» و «در گذار» است.

نوازندگان :

قطعات آلبوم عبارتند از «خورشید دمید»، «آواز بهار دلدادگی»، «طربناک آن روزها»، «وعده دیدار»، «غروب عشق» و «در گذار»

مطالب مرتبط
آلبوم دیاریآلبوم دیاری 27 ژوئن 21
آلبوم وارشآلبوم وارش 20 دسامبر 18
آلبوم دلتنگیآلبوم دلتنگی 10 مارس 24

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.