تکنوازی سنتور .شور می

 
اجرای قدیمی در شور.محسن غلامی