بخشی از تصنیف زندگی آی زندگی

بخشی از تصنیف زندگی آی زندگی
با صدای مجید طریقی
همخوان آواز : ثامیان محمد پور
سنتور : رویا باقرزاده
تمبک مجید طریقی
تنظیم : محسن غلامی