آموزش سنتور

 

کلیه هنرجویان آموزش ساز سنتور برای کلاس محسن غلامی در تهران ، میتوانند با موسسه فرهنگی هنری مهرآهنگ کیان واقع در قیطریه و با شماره تلفن 

۲۲۳۹۸۷۶۰ تماس گرفته و برای روز های ۵ شنبه هر هفته هماهنگی نمایند.