فیلم

Kharid Interneti Mohsen gholami

 

 

1- کنسرت موسیقی ایرانی – دشتی – آمل – اردیبهشت ۱۳۸۹  – قسمت اول

۲- کنسرت موسیقی ایرانی – دشتی – آمل – اردیبهشت ۱۳۸۹  – قسمت دوم

۳- کنسرت موسیقی ایرانی – دشتی – آمل – اردیبهشت ۱۳۸۹  – قسمت سوم

۴- کنسرت موسیقی ایرانی – دشتی – آمل – اردیبهشت ۱۳۸۹  – قسمت چهارم

۵- کنسرت موسیقی ایرانی – دشتی – آمل – اردیبهشت ۱۳۸۹  – قسمت پنجم

۶- کنسرت موسیقی ایرانی – دشتی – آمل – اردیبهشت ۱۳۸۹  – قسمت ششم

۷- کنسرت موسیقی ایرانی – دشتی – آمل – اردیبهشت ۱۳۸۹  – قسمت هفتم

۸ _ همنوازی سنتور و ارکستر زهی . قطعه ای در نوا . تکنواز سنتور  محسن غلامی . تصویری

۹ _ ترانه قدیمی یارم گره بر مو زده اثر زنده یاد خرم ( اجرای  تصویری )

۱۰ _ قطعه ای در نوا همنوازی چهار سنتور تنظیم و اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۱ _ پیش در آمد و آواز در ابوعطا اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۲ _ همنوازی و سوال و جواب  دو سنتور در دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای تسویری )

۱۳ _  بخشی از قطعه دشتی اجرا محسن غلامی ( اجرای  تصویری )

۱۴ _ بخشی از قطعه دشتی قسمت دوم اجرا محسن غلامی ( اجرای تصویری )

۱۵ _ درآمد اول شور  از  کتاب  هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور نوازی( اجرای  تصویری )

۱۶ _ درآمد دوم شور از کتاب هفت شهر عشق . دوره عالی سنتور  نوازی ( اجرای تصویری )