کتاب سنتور و تکنیک ۴

کتاب سنتور و تکنیک ۴

حاوی ۲۶  قطعاتی برای تمرین دو صدایی در سنتور

تنظیم در دستگاه شور

در دست انتشار

انتشارات چکاد هنر

تابستان ۱۳۹۷