کتاب سنتور و تکنیک ( ۲ )

مجموعه قطعاتی برای تمرین آرپژ در سنتور

حاوی ۲۰ قطعه تمرینی برای آرپژ در سنتور

2

انتشار در تابستان ۱۳۹۷٫

انشارات چکاد هنر